19 - Juliol - 2024
- Avís legal
Castellano
Rosa  Ribas VilaFrancisco de Parellada AlbentosaMercedes Pastor RodríguezGonzalo de Parellada ProusFaustino Sánchez MielgoFrancesc De Paula Rovira Llor

Trobarà més informació a cadascuna de les nostres especialitats.
Faci clic al títol de l'especialitat per desplegar el contingut.

 Contacta

Provença 214, 5a planta

08036 Barcelona

Tel.  93 321 64 12

Fax  93 439 51 67

 

Butlletí Informatiu: clicant aquí


Comparteix-ho:   Facebook Twitter


Especialitats

Dret Civil i Processal Civil

Responsabilitat contractual i extracontractual. Contenciós i arbitratge. Dret Successori i testamentaries. Dret Immobiliari (arrendaments, propietat horitzontal, compravendes d'immobles i contractes preparatoris, traspassos, permutes, promocions, defectes de la construcció). Dret Hipotecari. Arrendament Financer i Rentig. Arrendaments d'Obres i Serveis. Dret bancari i financer (preferents, swaps, clàusules abusives al consumidor, sobreendeutament, etc.). Execució a Espanya de sentències i resolucions estrangeres. Urbanisme.

Dret porcesal Civil: jurisdición voluntària, judici monitori, canviari, verbal, procés ordinari i executius.

Dret Procesal i Penal

El Departament de Dret Penal inicia la seva singladura l'any 1994, orientat a l'assessorament i defensa dels interessos de les persones físiques i de les PIMES que es vegin implicades en un procés penal.

Abastem els següents àmbits: Delictes Econòmics i Patrimonials, Delictes societaris Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, Delictes contra la Propietat Intel · lectual i industrial, Delictes de danys, Delictes contra la seguretat viària, Delictes contra els treballadors, Delictes contra el medi Ambient, Delictes contra les Administracions Públiques, Delictes contra el Tràfic Mercantil i
falsificació de documents, Delictes contra les relacions familiars, Delictes contra l'honor Delictes contra les persones, Delictes contra la intimitat i la pròpia imatge, ingerència i lesió de Drets
Fonamentals, Delictes comesos per menors i Dret Penitenciari.

La nostra filosofia és la personalització i individualització de cada cas, treballant en un equip reduït, cohesionat i lleial als interessos del client.
 
Afrontem el procés penal de la manera més eficaç i útil, sent el nostre objectiu resoldre de la millor manera possible un problema greu o molt greu que incideix en l'àmbit personal, familiar, social i econòmic del client.
 
Aportem una defensa jurídica de qualitat i experiència contrastada, assegurem rigor i seguiment detallat dels assumptes, a preus assequibles.
 
El despatx actua en tot el territori nacional i en tots els seus jutjats i tribunals, inclosos Tribunal del Jurat, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, així com en l'àmbit de la Unió Europea, especialment en l'ordre europea de detenció i entrega, així com en aquells procediments Internacionals d'extradició, i els processos de defensa dels Drets Fonamentals sota jurisdicció o sobirania internacional, perseguibles des d'Espanya. "possibilitat de pagament fraccionat.

Departament Fiscal i Comptable

Al Departament Fiscal i Comptable, oferim un servei professional, metòdic, proper i personal per assessorar i facilitar les obligacions comptables i fiscals als nostres clients.

Tenim 28 anys d'experiència en el sector i un gran equip de professionals que l'avalen. Busquem la interacció total amb els clients, la qualitat integral dels nostres serveis i la total implicació per ajudar a conèixer quina és la situació de la seva empresa i respaldarte en totes les seves accions.
El nostre objectiu és sempre assegurar als nostres clients la confiança que les coses es fan de forma correcta sota les seves directrius i garantint l'eficàcia i l'eficiència, gràcies a la nostra experiència.

Abastem els següents àmbits:

Àrea de fiscal: Assessorament fiscal integral.Auditoria fiscal. Declaracions trimestrals i anuals. Legalització i dipòsit de llibres oficials. Gestió de la documentació fiscal. Càlcul i presentació d'impostos. Protecció de IRPF i Patrimoni. Impost sobre societats. Assistència tècnica i jurídica davant la inspecció d'Hisenda. Requeriments i ajornaments.Assessorament en fiscalitat específica de determinades activitats empresarials i situacions especials.Anàlisi impositiu de les creacions, transformacions, fusions i liquidacions de societats, així com en inversions immobiliàries i financeres. Definició del perfil fiscal més convenient per a la seva empresa.Planificació fiscal de l'exercici i el seu posterior seguiment.

 Àrea de comptabilitat: Assessorament comptable integral. Planificació i posada en marxa del sistema comptable de l'empresa. Valoració d'empreses. Elaboració de Balanços de Situació, Explotació i comprovació, entre d'altres.Obertura i tancaments d'empreses.Comptabilitat financera. Anàlisi de balanços. Actualització de comptabilitats endarrerides. Realització i dipòsit de comptes anuals. Gestions davant Organismes Públics. Llibres de registre de factures emeses i rebudes. Anàlisi d'amortitzacions i provisions. Emissió d'informes comptables.

 

Per a más informació clica aquí per accedir al nostre bolletí d'assessoria fiscal.

Mercantil i Societari

Constitució de tot tipus de societats mercantils, previ estudi i assessorament de la forma jurídica societària que més s'adapta a les necessitats del projecte empresarial. Adaptació i modificació d'estatuts socials a les necessitats sobrevingudes. Redacció i perfecció de documents societaris i gestions necessàries per a la seva formalització i inscripción.Pactos entre accionistes o partícips. Reestructuracions empresarials que permetin reconduir situacions de desequilibri patrimonial. Fusions, adquisicions, escissions, joint ventures, dissolucions i liquidaciones.Due Diligences. Contractació mercantil (agència, distribució, franquícia, acords de col · laboració, etc). Dret de les tecnologies. Propietat industrial i intel · lectual.

Concursal

Direcció, planificació i tramitació de Procediments concursals. Compareixença, representació i defensa dels creditors en procediments concursals. Negociacions pre concursals per aconseguir convenis extrajudicials.

Dret de Familia

Al Departament de Dret de Família, amb una experiència de 18 anys, estudiem cada cas des de totes les perspectives, assessorem preventivament, esgotar totes les vies de negociació i apliquem el nostre coneixement i experiència en les tramitacions judicials posteriors.

Ens dediquem de manera especialitzada a separacions i divorcis, cessament de la convivència en parelles de fet, modificacions de mesures establertes en sentència, filiacions, incapacitats, execucions de sentència per incompliment i qüestions penals amb incidència familiar com maltractaments, impagament de pensions, incompliment règim de visites, retenció de menors.

Mediació

Des de la dilatada experiència en els nostres diferents camps professionals i volent donar resposta a les necessitats actuals de la societat, des del nostre despatx impulsem la Mediació com a eina alternativa al procés judicial per a la resolució de conflictes de manera més eficaç, ràpida i econòmica. Els nostres professionals, acompanyaran a les parts en conflicte, establint ponts de diàlegs perquè resolguin els seus conflictes a través del diàleg, evitant els costos materials i emocionals que tot procediment judicial genera.

Es tracta d'un procediment voluntari, absolutament confidencial en què el professional actuarà sota el principi de la neutralitat, amb la finalitat que siguin les parts les que abastos seus propis acords.

A través de la mediació podem donar resposta a conflictes familiars de tota mena, conflictes comunitaris, ciutadans, o empresarials.